Politechnika Śląska zainaugurowała 79. rok akademicki

0
852

4 października 2023 roku odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2020/2021 na Politechnice Śląskiej. Wydarzenie było transmitowane za pośrednictwem uczelnianej Telewizji Internetowej.

Transmisja Inauguracji Roku Akademickiego 2023/2024na Politechnice Śląskiej :

https://www.youtube.com/watch?v=HB0pwLfc_jk

W uroczystości oprócz władz Politechniki Śląskiej, pracowników, doktorantów i studentów uczestniczyli min. przedstawiciele zaprzyjaźnionych uczelni, instytucji samorządowych, przedsiębiorstw, placówek edukacyjnych i kulturalnych.

Podczas inauguracji, aktem immatrykulacji dokonanym przez rektora Politechniki Śląskiej przyjęto do wspólnoty akademickiej studentów I roku. W roku akademickim 2023/2023 na Politechnice Śląskiej rozpoczyna studia 5627 osób z kraju i zagranicy, w tym 4856 na studiach I stopnia, czyli o 12,4% więcej w stosunku do roku 2022. Kandydaci mogli wybierać spośród 49 kierunków na studiach I stopnia i 14 na studiach II stopnia, w tym na 14 w języku angielskim. W tegorocznej ofercie edukacyjnej Politechnika Śląska zaproponowała 15 zintegrowanych, elastycznych kierunków studiów inżynierskich I stopnia.  – Dążymy do uczynienia studiowania na Politechnice Śląskiej procesem zdobywania wiedzy w nowoczesnym stylu. Wiemy, że młodzi ludzie są dziś ambitni i chętnie podejmują wyzwania, a przede wszystkim skutecznie konkurują na rynku edukacji i pracy ze swoimi rówieśnikami na całym świecie – dodał przewodniczący KRASP.

Ten nowy elastyczny, modułowy i obieralny format kształcenia, był konsultowany ze środowiskiem studenckim. Zyskał pozytywną opinię zarówno Parlamentu Studenckiego, jak i Uczelnianego Zarządu Samorządu Studenckiego Politechniki Śląskiej. – Zmiany te są konieczne, gdyż odpowiadają rozwojowi cywilizacyjnemu i potrzebom społecznym. Uczelnie w Polsce, pozyskując studentów, stają dziś przed wyzwaniami demograficznym i rynkowymi, a przede wszystkim przed indywidualnymi decyzjami młodych ludzi o niepodejmowaniu studiów, wynikającymi ze stylu życia, wartości i sposobu postrzegania świata – wyjaśniał rektor. Studenci, którzy wybierają Politechnikę Śląską, realizują część zajęć w formie kształcenia zorientowanego projektowo PBL (project i problem based learning). – Oferujemy studentom wiele możliwości rozwijania zainteresowań, m.in. w studenckich kołach naukowych, których jest na Politechnice Śląskiej aż 208 – wylicza rektor prof. Mężyk.

Rozpoczynający się rok akademicki 2023/2024 będzie również obfitować w liczne procedury wyborcze, w tym najbliższe wybory do sejmu i senatu. Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich poparła apel Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego o udział i oddanie głosu w tych wyborach.

Rektor Politechniki Śląskiej oraz przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) prof. Arkadiusz Mężyk w przemówieniu inauguracyjnym zwrócił uwagę, że rozpoczynający się rok będzie czasem wielu wyzwań dla uczelni w Polsce. –  Problemy, z którymi będziemy się mierzyć, to rosnące koszty działalności uczelni, obniżanie się stopy życiowej środowiska oraz spadająca atrakcyjność kariery akademickiej, wynikające ze spłaszczenia struktury wynagrodzeń w szkołach wyższych. Tymczasem jak wynika z raportu Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych każda zainwestowana w badania złotówka daje ok. 8-13 zł w PKB – powiedział.

Nakłady na szkolnictwo wyższe i naukę wprawdzie rosną kwotowo, ale spada ich udział procentowy w stosunku do PKB, który obecnie wynosi zaledwie ok 1,1% w odniesieniu do oczekiwanego poziomu 3%. Skutkować to będzie w kolejnych latach brakiem młodych pracowników naukowych i spowolnionym rozwojem. – Pomimo wszystkich trudności, z jakimi mierzy się uczelnia, musi ona sprawnie funkcjonować. Skutecznie zmieniamy zatem profil naukowy i kształcenie na Politechnice Śląskiej, nie zapominając jednocześnie o nowoczesnym kształceniu w zakresie tradycyjnych kierunków studiów. Współpracując z uczelniami zagranicznymi oraz uczelniami akademickimi regionu, czynnie wpisujemy się w zieloną transformację Górnego Śląska i realizację 17 celów zrównoważonego rozwoju ONZ.  Myślą przewodnią naszego aliansu z 8 innymi europejskimi uniwersytetami w ramach konsorcjum EURECA-PRO jest wdrażanie celu dotyczącego odpowiedzialnej produkcji i konsumpcji – objaśniał rektor Mężyk.

Inauguracja, ostatnia w tej kadencji to także okazja do przypomnienia największych wyzwań, a także sukcesów i osiągnięć Politechniki Śląskiej. – Pandemia, wojna w Ukrainie, kryzys energetyczny i ekonomiczny, inflacja i pogarszanie się sytuacji finansowej powodują wiele problemów natury psychicznej, zerwanie więzi społecznych oraz utratę poczucia wspólnoty, a także utratę wiary w autorytety. Uczelnia akademicka powinna wzmacniać poczucie sensu życia oraz bezpieczeństwa przez popularyzację nauki, aktywne włączanie się w procesy utrwalania więzi społecznych. Nasi pracownicy, doktoranci i studenci angażują się w wypełnianie misji społecznej odpowiedzialności Uczelni, oddziałując na otoczenie także w trudnych i kryzysowych sytuacjach. Przykładem tego są działania pomocowe Centrum Wolontariatu kierowane do uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy.

Kończąca się kadencja w opinii wielu uznawana jest za najtrudniejszą. Od kilkudziesięciu lat nie było tylu zagrożeń o charakterze globalnym jednocześnie. – Dzisiaj Politechnika Śląska to jedna z 10 uczelni laureatów programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” oraz jedna z 7 uczelni członkowskich Konsorcjum Akademickiego Katowice – Miasto Nauki. Jesteśmy ośrodkiem akademickim, który systematycznie buduje swoją rozpoznawalność na arenie międzynarodowej, realizując wspólnie z partnerami koncepcję „Uniwersytetu bez murów” zaproponowaną przez European University Association – dodał rektor.

Rektor zauważył jednak, powołując się na badania, że uczelnia, obok rodziny, w opinii młodych ludzi jest najbezpieczniejszą przestrzenią społeczną.

Program „IDUB” i Uniwersytet Europejski EURECA-PRO to inicjatywy o najistotniejszym znaczeniu dla rozwoju Politechniki Śląskiej. Dzięki nim systematycznie rośnie liczba studentów, doktorantów i pracowników naukowych z zagranicy. W 2016 roku studiowało na Politechnice Śląskiej 72 obcokrajowców na pełnym cyklu kształcenia; w 2020 roku było to już 375 osób, a w 2022 roku – 486 w pełnym wymiarze oraz 269 cudzoziemców w ramach wymiany akademickiej. Zwiększa się liczba doktorantów i naukowców spoza Polski – ubiegły rok to 132 doktorantów i 40 nauczycieli akademickich.

Wydarzenie było również okazją do wyróżnienia szczególnie zasłużonych dla uczelni osób i instytucji oraz podkreślenia korzyści, które wynikają ze współpracy na linii nauka-biznes-samorząd. – Wierzę, że kooperacja z samorządami miast regionu, opierająca się na otwartości, wzajemnym zrozumieniu potrzeb i ambicji, będzie źródłem dalszych sukcesów oraz wspólnego rozwoju. Serdeczne podziękowania kieruję do włodarzy Gliwic, Katowic, Zabrza i Rybnika – miast, w których Uczelnia ma swoje siedziby. Politechnika stała się częścią ich społeczności lokalnych, a nasza kooperacja na wielu płaszczyznach ma charakter stałego procesu – powiedział rektor Politechniki Śląskiej. Senat Uczelni nadał tym miastom „MEDAL POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ” – najważniejsze wyróżnienie instytucjonalne. 

Po raz pierwszy w historii Politechniki Śląskiej wykład inauguracyjny podczas uroczystości rozpoczęcia nowego roku akademickiego wygłosił rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego Magnificencja prof. Jacek Popiel będący jednocześnie wiceprzewodniczącym KRASP wystąpił z przemówieniem pt. „Czy w naszym systemie edukacji może pojawić się nowy Kopernik?”. Profesor Jacek Popiel jest rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, wybitnym teatrologiem i literaturoznawcą. Na Uniwersytecie Jagiellońskim pracuje od 1977 roku. Przez wiele lat był także związany z Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie (obecnie Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego), w której przez dwie kadencje pełnił funkcję rektora.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia tego wystąpienia – początek wykładu w 01:56 godzinie transmisji:  https://www.youtube.com/watch?v=_SIZCHuelzM

***

Politechnika Śląska to najstarsza uczelnia techniczna na Górnym Śląsku i jedna z największych w kraju. Powstała w 1945 roku jako zaplecze naukowe i dydaktyczne dla najbardziej uprzemysłowionego okręgu w Polsce i jednocześnie jednego z bardziej zindustrializowanych obszarów w Europie – Górnego Śląska. Stanowi istotną instytucję życia publicznego i pełni szczególną rolę kulturotwórczą i opiniotwórczą w regionie.

Misja Uczelni

Misją Politechniki Śląskiej, jako prestiżowego, europejskiego uniwersytetu technicznego, jest prowadzenie innowacyjnych badań naukowych i prac rozwojowych, kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr na rzecz społeczeństwa i gospodarki opartych na wiedzy, a także aktywne wpływanie na rozwój regionu i społeczności lokalnych. Uczelnia przez ciągłe doskonalenie procesów i organizacji jest przyjaznym oraz otwartym miejscem pracy i rozwoju społeczności akademickiej.

Aktualnie Politechnika Śląska kształci około 16 tys. studentów. Uczelnia oferuje studia I stopnia (inżynierskie i licencjackie), II stopnia – magisterskie, kształcenie w szkole doktorskiej pod nazwą „Wspólna Szkoła Doktorska” oraz studia podyplomowe. Studia prowadzone są w formie stacjonarnej oraz niestacjonarnej. Kandydaci mają również możliwość podjęcia bezpłatnego kształcenia na jednym z 14 kierunków w języku angielskim. Bogata oferta dydaktyczna i wysoka jakość kształcenia sprawiają, że Politechnika Śląska od lat należy do ścisłej czołówki polskich uczelni technicznych, o czym świadczą wysokie miejsca w rankingach szkół wyższych. Swoją silną pozycję potwierdza dorobkiem naukowym i dydaktycznym wybitnych specjalistów oraz licznymi sukcesami na skalę ogólnopolską i międzynarodową. Studia na Politechnice Śląskiej to szansa na współpracę z wieloma firmami, które chętnie zatrudniają absolwentów uczelni. Według tygodnika „Wprost” uczelnia znajduje się na wysokim czwartym miejscu wśród uczelni w Polsce, których absolwenci są najbardziej poszukiwani przez pracodawców.

Autor: Jadwiga Witek

Fot.: Maciej Mutwil

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj