Ok. 88 mln zł na Szpital w Murckach – prezydent Marcin Krupa zaakceptował plan naprawczo-rozwojowy

0
1492

Prezydent Marcin Krupa przedstawił podczas konferencji prasowej plan naprawczo-rozwojowy dla Szpitala Murcki Sp. z o.o. i poinformował o jego przyjęciu. – Spośród dwóch wariantów, jakie zostały opracowane z udziałem specjalistów, zdecydowałem się na przyjęcie do realizacji programu inwestycyjnego, którego koszt szacowany jest na 62 mln zł w horyzoncie czasowym do 2021 roku – mówi prezydent Marcin Krupa. – Do szpitala co roku musimy także dopłacać, żeby zapewnić płynność finansową. Więc dodatkowo w latach 2018-2021 zakładamy konieczność zaangażowania środków z budżetu miasta w wysokości ok. 26 mln zł, co łącznie daje kwotę ok. 88 mln zł.

 

Prezydent podkreślił, że przyjęcie takiego scenariusza zaspokoi potrzeby personelu szpitala oraz mieszkańców. Po pierwsze nastąpi zwiększenie jakości udzielanych świadczeń medycznych dla pacjentów i komfortu pracy dla załogi Szpitala, co zapewniać ma m.in. nowy budynek z Centralną Izbą Przyjęć, nowym blokiem operacyjnym, rozbudowaną bazą diagnostyczną m.in. w zakresie endoskopii, a także nowe wyposażenie. – Planujemy rozwijać działalność szpitala w obszarach zwiększonego zapotrzebowania na konkretne usługi wynikające z prognoz demograficznych, Map Potrzeb Zdrowotnych (zwiększenie liczby łóżek w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym, zwiększenie ilości świadczeń z zakresu rehabilitacji), zwiększenie dostępności do świadczeń w zakresie leczenia udarów – powiedział prezydent i dodał, że rozszerzenie działalności Szpitala pozwoli na zwiększenie przychodów i optymalizację wyniku finansowego Spółki.

SYTUACJA FINANSOWA SZPITALA

Przypomnijmy, że sytuacja finansowa Szpitala Murcki w ostatnich latach była niestabilna – placówce groziła utrata płynności finansowej. Szpital w 2013 r. przekształcono w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, w której 100 proc. udziałów objęło miasto. Dodatkowo w 2013 roku Miasto spłaciło wszystkie długi Szpitala w wysokości 27 mln zł. Od tego czasu zadłużenie wciąż narastało o średnio trzy mln zł rocznie (w roku bieżącym ponad 4 mln zł) i na koniec tego roku strata z lat ubiegłych wyniesie 8,3 mln zł.

W lutym tego roku prezydent Marcin Krupa, po szerokich konsultacjach z mieszkańcami, podjął decyzję, że Szpital Murcki pozostanie w rękach Miasta Katowice i zadeklarował, że przedstawi kompleksowy plan naprawczy mający na celu poprawę sytuacji finansowej placówki oraz jej modernizację. Do czasu wdrożenia planu naprawczego długi szpitala pokrywa miasto – tak też się stało w czerwcu tego roku, gdy Miasto Katowice dokapitalizowało szpital kwotą 5 mln zł. Środki te zostały przeznaczone na spłatę najpilniejszych zobowiązań Spółki i ustabilizowanie jej sytuacji finansowej.

PLAN NAPRAWCZO-ROZWOJOWY

Zarząd Szpitala Murcki opracował plan naprawczo-rozwojowy Szpitala, który następnie był weryfikowany, na zlecenie Miasta Katowice, przez Formedis Sp. z o. o. Sp. k. Spółka wykonała także kompleksowy audyt szpitala w celu analizy sytuacji finansowo-ekonomicznej. Spółka Formedis to firma audytorska, która realizowała w przeszłości podobne projekty dla jednostek samorządu terytorialnego, Ministerstwa Zdrowia oraz podmiotów prywatnych. W skład zespołu, który wykonał audyt w okresie od czerwca do lipca 2017 r., oraz zweryfikował projekt planu naprawczo-rozwojowego, wchodzili m.in. eksperci wywodzący się z Ministerstwa Zdrowia, a także specjaliści z zakresu nauk ekonomicznych oraz technicznych z wieloletnim doświadczeniem i praktyką, z ponad 10-letnim doświadczeniem w zakresie kontrolingu finansowego podmiotów leczniczych. Przeprowadzony audyt pozwolił właścicielowi Spółki – Miastu Katowice ocenić pozytywnie przedstawiony przez Szpital plan naprawczo-rozwojowy pod względem jego realności. Koszt audytu wyniósł 49,2 tys. zł brutto.

Plan naprawczo-rozwojowy obejmuje dwa warianty. Pierwszy z nich to wariant modernizacyjny, którego koszt szacowany jest na ok. 28 mln zł. Drugi wariant – inwestycyjny – jest rozszerzeniem pierwszej opcji, a jego koszt szacowany jest na ok. 62 mln zł. 

– Przedstawiona symulacja sytuacji finansowej szpitala w perspektywie czterech lat pokazuje, że tylko dla wariantu inwestycyjnego możliwym jest, że od 2021 roku szpital przestanie generować straty – mówi prezydent Marcin Krupa. – Dlatego patrząc na rozwój miasta w perspektywie kilkudziesięciu lat podjąłem decyzję, że przyjmujemy do realizacji właśnie wariant inwestycyjny, który rokuje uzyskanie dodatniego wyniku finansowego przez Spółkę w przyszłości. Opcja modernizacyjna oznaczałaby wprowadzenie do budżetu stałej kwoty, którą co roku musielibyśmy przeznaczać na pokrywanie strat – dodaje prezydent.

Główne założenia planu naprawczo-rozwojowego Spółki obejmują m.in. poprawę warunków pracy dla załogi Szpitala, modernizację istniejących budynków celem dostosowania ich do obowiązujących przepisów, poprawę komfortu i jakości udzielanych świadczeń dla pacjentów oraz inwestycję w postaci budowy nowego pawilonu. Plan zakłada także restrykcyjną i szczegółową analizę kosztów oraz zwiększenie wartości przychodów spółki – w głównej mierze dzięki kontraktom z NFZ, ale także dzięki działalności komercyjnej.

Plany modernizacyjno-inwestycyjne:

  1. Inwestycja – budowa nowego pawilonu o powierzchni użytkowej ok. 4500 – 5000 m2. Zlokalizowanie w nowym budynku oddziałów o charakterze „ostrym”: chirurgii, ortopedii, oddziału chorób wewnętrznych, zaplecza diagnostycznego, bloku operacyjnego, oddziału anestezjologii i intensywnej terapii, centralnej izby przyjęć.
  1. modernizacja istniejących budynków również tych, które w chwili obecnej są wyłączone z eksploatacji (budynek tzw. „starej administracji”, budynek dawnej kostnicy).
  • remont i modernizacja budynku tzw. „starej administracji” i przeniesienie tam administracji Szpitala (rozważane przeniesienie innych działalności np. apteki, laboratorium),
  • zwiększenie bazy łóżkowej Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w obecnej lokalizacji o maksymalną możliwą do umieszczenia na zwolnionej powierzchni liczbę łóżek, tj. ok. 30.
  • remont budynku oddziału chorób wewnętrznych oraz przeniesienie tam działalności ambulatoryjnej, w tym poradni specjalistycznych oraz poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej,
  • remont budynku chirurgii i przeznaczenie wyremontowanej powierzchni na działalność oddziałów zachowawczych, w szczególności rehabilitacyjną, i zwiększenie działalności w tych zakresach w zależności od potrzeb i możliwości finansowania (kontrakt z NFZ i świadczenia komercyjne ),
  • remont budynku neurologii oraz utworzenie oddziału lub pododdziału udarowego,

Centralna Izba przyjęć zlokalizowana w nowym budynku przyczyni się zarówno do podniesienia jakości udzielanych świadczeń dla pacjentów jak i do zdecydowanie lepszej organizacji Szpitala, a także zwiększy komfort pracy personelu Szpitala.

FINANSOWANIE, HARMONOGRAM REALIZACJI, NAJBLIŻSZE DZIAŁANIA

Wybór wariantu modernizacyjnego lub inwestycyjnego wpływa w zasadniczy sposób na prognozę wyników finansowych szpitala osiąganych w kolejnych latach.Poniższa tabela przedstawia osiągnięte i prognozowane wyniki finansowe przy realizacji wariantu modernizacyjnego oraz inwestycyjnego na lata 2016 – 2021.

Bieżące dokapitalizowania Spółki na pokrywanie strat będą finansowane z budżetu Miasta Katowice. – Jeśli chodzi o wydatki modernizacyjne i inwestycyjne rozważamy różne możliwe instrumenty finansowania, także te bezzwrotne. Chcemy dokonać wyboru optymalnego i najbardziej korzystnego dla miasta – zapowiada prezydent Marcin Krupa i deklaruje, że propozycje w tym zakresie zostaną przedstawione wraz z projektem uchwały budżetowej.

Planowany termin realizacji inwestycji to rok 2021. 21 września Rada Miasta Katowice będzie głosować nad poprawką budżetową zakładającą przekazania dla Szpitala 1,5 mln zł na rozpoczęcie prac projektowych związanych z modernizacją istniejących budynków Szpitala i budową nowego pawilonu przeznaczonego na działalność medyczną. Prace projektowe mają ruszyć w IV kwartale tego roku. Zostanie także zlecone wykonanie planu funkcjonalno-użytkowego uwzględniającego zarówno budowę nowego pawilonu, jak i docelowe przeznaczenie istniejących obiektów.

W tym roku nastąpi ponowienie procedury wniosku do WFOŚiGW i w miarę możliwości rozpoczęcie procesu termomodernizacji obiektów Szpitala (budynek chirurgii, budynek interny) obejmujące w IV kwartale tego roku przeprowadzenie prac projektowych i przygotowawczych, aktualizację audytów energetycznych, wykonanie dokumentacji technicznej w związku z termomodernizacją.

Plany na przyszły rok zawierają kontynuację procesu termomodernizacji budynków chirurgii i interny, rozpoczęcie prac remontowo-modernizacyjnych we wszystkich zakresach w budynku chirurgii (w części równolegle z termomodernizacją), alokację oddziałów, prace remontowo-modernizacyjne we wszystkich zakresach – w tym adaptację budynku interny w celu umiejscowienia w nim wszystkich poradni specjalistycznych. Dodatkowo zostaną także wykonane prace remontowo-modernizacyjne we wszystkich zakresach w pomieszczeniach na parterze budynku neurologii obejmujące adaptację pomieszczeń dawnej kuchni na działalność medyczną.

RYZYKA

Wdrożenie planu naprawczego niesie ze sobą także ryzyka mające charakter zewnętrzny. Zaliczyć do nich należy m.in. przejście procedury IOWISZ w zakresie inwestycyjno-modernizacyjnym, zmieniającą się sytuację prawno-organizacyjną w służbie zdrowia – m.in. wprowadzenie tzw. sieci szpitali i związane z tym zmiany w finansowaniu świadczeń medycznych, a także zapowiadana przez resort zdrowia likwidacja NFZ. Do ryzyk należy także zaliczyć niepewną sytuację w zakresie dostosowania struktury Spółki i prowadzonej przez nią działalności do zmieniającego się systemu ochrony zdrowia (działania związane z  wprowadzeniem tzw. sieci szpitali).

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj