Efektywność kształcenia oraz odpowiedzialność społeczna

0
961

Rozmowa z prof. dr hab. Zdzisławą Dacko-Pikiewicz, Rektorem Akademii WSB na temat praktycznego kształcenia czyli jak ta międzynarodowa uczelnia przyczynia się do zdobywania przez studentów kompetencji, które sprawdzą się w każdych warunkach, przede wszystkim w czasach zmian i kryzysu

Akademia WSB została nagrodzona tytułem The Best & More za efektywność oraz innowacyjne metody kształcenia, szczególne w zakresie biznesu (The Best) – w jaki sposób dbają Państwo o jakość kształcenia oraz realizację oczekiwań studentów?

Od lat systematycznie wdrażamy innowacyjne, praktyczne metody dydaktyczne, tj. problem based learning, problem solving, design thinking oraz tutoring akademicki. Prowadzimy program „3 dni studiujesz, 2 dni pracujesz”, który pozwala osobom studiującym w trybie stacjonarnym na zdobywanie doświadczenia zawodowego już od pierwszego semestru. Ciągle rozbudowujemy infrastrukturę dydaktyczną, ostatnio uruchomiliśmy Laboratorium finansowe (tradingowe), stanowiące wierne odwzorowanie prawdziwego dealing roomu, Laboratorium do kształcenia w ramach nowego praktycznego modułu – Bezzałogowe Statki Powietrzne, Laboratorium Projektowania Inżynierskiego oraz Laboratorium Design Thinking, które stanowi kreatywną przestrzeń promującą innowacje i niekonwencjonalne sposoby myślenia studentów. Studenci Akademii WSB wyjeżdżają na największe targi branżowe czy zagraniczne wizyty studyjne, np. do centrum logistycznego w Weronie czy portu morskiego w Hamburgu. W ramach projektów międzynarodowych, realizowanych we współpracy z uczelniami zagranicznymi, np. z Włoch, Hiszpanii, Anglii, Holandii, Chin, a także z fab lab’ami, studenci mają okazję tworzyć innowacyjne produkty, np. prototypy inteligentnych ubrań. Stale aktualizujemy programy kształcenia i projektujemy nowoczesne specjalności studiów, które przygotowują do zawodów przyszłości, np. Inżynier optymalizacji i symulacji, Inteligentne systemy przetwarzania danych i Data Science, Cloud Computing czy Analityk danych biznesowych. W Uczelni funkcjonuje Centrum Jakości i Innowacji, które systematycznie prowadzi badania nad jakością kształcenia, monitoruje działania projakościowe w najlepszych międzynarodowych uczelniach implementując dobre praktyki w Akademii WSB, przygotowuje Uczelnię do akredytacji międzynarodowych.

„More” zostało przyznane za szeroką działalność społeczną – jak ważny jest ten aspekt dla Państwa Uczelni?

Uczelnia działa na rzecz swojego otoczenia poprzez działalność popularnonaukową, edukacyjną, ale wspiera również tych, którzy szczególnie tego wsparcia potrzebują. Od ponad 10 lat kształcimy najmłodszych w ramach Uniwersytetów Dziecięcych i najstarszych – w ramach Uniwersytetów Trzeciego Wieku. W ramach Otwartej Akademii Nauki poszerzamy programowe treści edukacji szkolnej. Festiwal Nauki pozwala na przybliżenie społeczeństwu tematyki prowadzonych badań naukowych, zaznajomienie z osiągnięciami nauki oraz przedstawienie ich w możliwie zrozumiałej, atrakcyjnej formie. Cykliczna inicjatywa pn. Tydzień Bezpłatnych Szkoleń każdorazowo przyciąga do Uczelni kilka tysięcy uczestników. Ale to nie wszystko. Uczelnia angażuje się także w działania na rzecz poprawy sytuacji mieszkańców regionu, szczególnie tych znajdujących się w trudniejszym położeniu, zagrożonych wykluczeniem. Przykładowo Akademia WSB wraz z Województwem Śląskim, w ramach projektu „IN SITU – Integenerational Social Innovation Support Scheme”, odpowiada za stworzenie i wdrożenie w województwie śląskim strategii rozwoju innowacji społecznych, ukierunkowanych na aktywizację zawodową długotrwale bezrobotnych mieszkańców oraz wprowadzenie nowych rozwiązań w regionalnych organizacjach wspierających osoby defaworyzowane. Jednym z efektów realizacji tego projektu jest powołanie Regionalnego Hubu Innowacji Społecznych, którego odbiorcami są osoby z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne oraz mieszkańcy województwa śląskiego, którzy stracili pracę w wyniku pandemii COVID-19. Hub jest miejscem, w którym przedstawiciele wielu pokoleń otrzymają wsparcie treningowe i mentoringowe. Pod opieką specjalistów opracują pomysły na inicjatywy społeczne. Dzięki realizacji tych działań, uczestnicy zdobędą wiedzę i doświadczenie, które podniosą ich konkurencyjność na rynku pracy. Uczelnia jest też sygnatariuszem Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni, która oznacza dobrowolne zaangażowanie się szkół wyższych w promowanie idei zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności w programach edukacyjnych, badaniach naukowych, ale także w rozwiązaniach zarządczych i organizacyjnych uczelni. Działalność społeczna jest ważna również dla naszych studentów i pracowników. Jeden z naszych studentów buduje kolejne studnie z wodą pitną w najbiedniejszym zakątku Afryki – w Czadzie. Studenci AWSB systematycznie organizują akcje poboru krwi czy dni dawców szpiku kostnego, działają na rzecz WOŚP, uczestniczą w akcjach charytatywnych, jak np. charytatywna sztafeta biznesowa – Katowice Business Run.

W Uczelni funkcjonuje Centrum jakości i Innowacji, które systematycznie prowadzi badania nad jakością kształcenia, monitoruje działania projakościowe w najlepszych międzynarodowych uczelniach implementując dobre praktyki w Akademii WSB, przygotowuje Uczelnię do akredytacji międzynarodowych.

Które Państwa kierunki cieszą się od wielu lat uznaniem studentów, a które powstały w ostatnim okresie?

Obecnie Akademia WSB realizuje kształcenie na 19 kierunkach studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. Podstawą każdego z kierunków oraz specjalności jest twarda wiedza i kompetencje transferowalne. Oznacza to, że kierunek czy specjalność studiów ma wyposażyć studenta w umiejętności na tyle konkretne i twarde, by mógł je od razu wykorzystać na rynku pracy, bez względu na swoje poprzednie wykształcenie i doświadczenie. Dużym zainteresowaniem cieszą się specjalności inżynierskie, np. na kierunku Informatyka: Aplikacje webowe i mobilne, który kształci developerów aplikacji mobilnych, przygotowanych do samodzielnego tworzenia aplikacji w oparciu o systemy IOS oraz Android z wykorzystaniem narzędzi developerskich dla urządzeń mobilnych w oparciu o technologie NET oraz języki skryptowe oraz wykorzystanie technologii internetowych (HTML5, Javascript, CSS) czy Grafika komputerowa i elementy rzeczywistości mieszanej, w ramach której studenci mogą swobodnie poruszać się w rzeczywistości wirtualnej, do której tworzenia i badania wykorzystują specjalne gogle 3D. Studenci poznają także, w jaki sposób połączyć grafikę komputerową z obrazami rzeczywistego świata (tzw. rzeczywistość rozszerzona). Na zajęciach praktycznych wykorzystywane są takie narzędzia, jak: Adobe Creative Cloud, CorelDRAW Graphics Suite, Unity 3D, Unreal Engine, Autodesk maya, 3ds max, Lightwave3d, Blender, Inkscape, GIMP, OpenSpace3D. Na kierunku Zarządzanie popularnością cieszy się specjalność Psychologia w biznesie. Kandydaci na studia często decydują się na takie specjalności, jak: Kadry i płace w praktyce, Menedżer jakości czy Menedżer logistyki. Nowością w ramach kierunku Logistyka jest specjalność Zarządzanie zakupami, magazynami i centrami logistycznymi, której absolwenci posiadają unikalne kompetencje tj.: obsługa systemu WMS (Warehouse Management System) czy zastosowanie nowoczesnych technologii w systemach magazynowych (w tym systemach komisjonowania, RFID). Niesłabnącym zainteresowaniem cieszy się również kierunek Kosmetologia, w ramach którego studenci pracują w Pracowni Kosmetologii Pielęgnacyjnej i Upiększającej oraz Pracowni Wizażu i Stylizacji, które odwzorowują realne warunki pracy w gabinetach kosmetologicznych.

Obecnie w Uczelni studiuje ponad 1500 studentów z 40 krajów świata.
Studenci Akademii WSB mają możliwość realizacji części studiów w jednej ze 180 partnerskich Uczelni w Europie.

Współpracują Państwo z wieloma instytucjami oraz przedsiębiorstwami, jak wpływa to na wyniki studentów oraz możliwości pozyskania przez nich doświadczenia zawodowego oraz możliwości pozyskania w przyszłości odpowiedniej pracy?

Stale wzmacniamy interakcję z bezpośrednim otoczeniem, działamy na rzecz zwiększania jego atrakcyjności inwestycyjnej, poziomu zaawansowania technologicznego i podniesienia innowacyjności gospodarki, podejmujemy działania na rzecz wzrostu transferu wiedzy do gospodarki oraz komercjalizacji wyników badań naukowych. Eksperci Uczelni uczestniczą w najważniejszych krajowych i regionalnych gremiach decyzyjnych i opiniotwórczych, tj. Konfederacja Lewiatan, Komitet Sterujący Regionalnej Strategii Innowacji przy Marszałku Województwa Śląskiego, Rada Społeczno-Gospodarcza przy Zarządzie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Rada ds. Elektromobilności przy Marszałku Województwa Śląskiego, Społeczna Rada Gospodarcza przy Wojewodzie Śląskim, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach czy Stowarzyszenie Biznes-Nauka-Samorząd „Pro Silesia”. Eksperci Akademii WSB są zaangażowani w pracę Centrum Rozwoju Regionalnego (CRR), Instytutu Badań nad Sztuczną Inteligencją czy Wirtualnego Instytutu Pracy Próbnej i Doskonalenia Kompetencji Zawodowych (WIPP). Na arenie międzynarodowej współpraca między nauką i gospodarką realizowana jest przez Centrum Transferu Technologii oraz Instytut Studiów nad Współpracą Terytorialną i Międzyorganizacyjną. Prowadzimy międzynarodowe badania z przedstawicielami klastrów, przedsiębiorstw, organizacji społecznych, jak i samorządów z krajów Europy, Azji, Afryki, Ameryki Północnej i Południowej. Ta współpraca przekłada się na realizację idei kształcenia praktycznego w Akademii WSB. Podsumowując – zaangażowanie pracodawców w proces tworzenia programów studiów i specjalności, zajęcia prowadzone przez praktyków biznesu, nacisk na tzw. twarde kompetencje i ich certyfikację, praktyki w wiodących w regionie firmach, wizyty studyjne w Polsce i zagranicą zdecydowanie przekładają się na konkurencyjność naszych absolwentów na rynku pracy.

W jaki sposób współpracują Państwo z zagranicą?

Obecnie współpracujemy z około 280 partnerami z zagranicy. Posiadamy umowy w ramach programu Erasmus+ z blisko 100 uczelniami oraz umowy bilateralne z ponad 190 uczelniami zagranicznymi, które stwarzają studentom i pracownikom naukowo-dydaktycznym dodatkowe możliwości uczestnictwa w wymianie międzynarodowej. Obecnie w Uczelni studiuje ponad 1500 studentów z 40 krajów świata. Studenci Akademii WSB mają możliwość realizacji części studiów w jednej ze 180 partnerskich Uczelni w Europie m.in. w Belgii, Niemczech, Hiszpanii, Danii, Norwegii, Turcji bądź realizacji praktyki w międzynarodowym środowisku. Pracownicy naukowi AWSB są członkami renomowanych międzynarodowych Stowarzyszeń i Towarzystw Naukowych, tj. Academy of International Business (AIB), European Academy of Management (EURAM), American Marketing Association (AMA). Realizujemy projekty międzynarodowe w partnerstwach z uczelniami z Europy, Afryki, Azji, Ameryki Północnej i Południowej. Jesteśmy polskim pionierem projektów Erasmus + Knowledge Alliances finansowanych bezpośrednio przez Agencję Wykonawczą Komisji Europejskiej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego.

Uczelnia proponuje studia ACCA i MBA, prowadzone w partnerstwie z EY Academy of Business. Dzięki akredytacji ACCA absolwent może ubiegać się o zwolnienie z wybranych egzaminów ACCA.

Prowadzimy badania w ramach Programu Interreg Central Europe oraz Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Wyróżniają nas aktywności transgraniczne realizowane przez Wydziały Zamiejscowe w Cieszynie i Żywcu ze środków programów INTERREG V-A RCz-RP 2014-2020 oraz Interreg V-A PL-SK 2014-2020. Pracownicy naukowi Akademii WSB są Członkami Komitetów Zarządzających prestiżowymi Akcjami COST współfinansowanymi w ramach Programu Horyzont 2020. Międzynarodowe badania prowadzone w Akademii WSB mają charakter badawczo-rozwojowy i aplikacyjny. Przyczyniają się do rozwiązywania istotnych światowych problemów dotyczących m.in.: zmian klimatu, zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, czy wdrażania innowacji społecznych. Ciekawym przykładem jest np. międzynarodowy projekt „We do IT with Energy”, którego celem jest opracowanie dynamicznego i optymalnego systemu geolokalizacji punktów ładowania baterii pojazdów elektrycznych. W ramach projektu pn.: „The use of artificial intelligence and hyperspectral satellite data for the forecasting of the beginning and end of the growing season in the fields in Poland” podjęto wyzwanie polegające na dostosowaniu nowoczesnego rolnictwa do problemów związanych ze zmianami klimatu będącymi rezultatem globalnego ocieplenia. Wysoki poziom umiędzynarodowienia Uczelni został potwierdzony m.in. w ostatnim rankingu miesięcznika „Perspektywy”, w którym Akademia WSB została uznana za drugą najbardziej umiędzynarodowioną uczelnię w Polsce.

Jakie kierunki studiów podyplomowych oraz MBA mają Państwo w swojej ofercie?

Dostrzegając konieczność tworzenia nowych programów, dopasowanych do cyfrowej i zmiennej gospodarki, opartych na nowych analizach, zastępujących stare modele zarzadzania, Uczelnia proponuje studia ACCA i MBA, prowadzone w partnerstwie z EY Academy of Business. Dzięki akredytacji ACCA absolwent może ubiegać się o zwolnienie z wybranych egzaminów ACCA, co znacząco ułatwia zdobycie międzynarodowych kwalifikacji ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) – powszechnie uznawanych na całym świecie. Z kolei ukończenie studiów Master of Business Administration jest jednym z wymogów uprawniających do zasiadania w radzie nadzorczej spółki z udziałem Skarbu Państwa. Do najwyższej kadry menedżerskiej skierowane są studia Executive MBA, prowadzone w partnerstwie z Webster University. Ponadto w ofercie Uczelni znajdują się studia podyplomowe w obszarze finansów, HR i kadr, informatyki, bezpieczeństwa, logistyki, administracji, transportu i logistyki oraz zarządzania czy oświaty. Wśród najczęściej wybieranych kierunków studiów znajdują się m.in. takie kierunki, jak: Kadry i płace w praktyce, HR Business Partner, Zarządzanie projektami, Zarządzanie BHP, Rachunkowość i finanse, Ochrona danych osobowych w administracji i biznesie – Inspektor Ochrony Danych – studia organizowane we współpracy z Urzędem Ochrony Danych Osobowych, Data Scientist – Big Data i systemy zaawansowanej analizy danych, Zarządzanie cyberbezpieczeństwem. Zwracamy także uwagę na kształcenie umiejętności elastycznego myślenia, szybkiego uczenia się nowych kompetencji i oduczania się starych nawyków, krytycznego myślenia czy zarządzania projektami. To są kompetencje, które sprawdzają się w każdych warunkach, przede wszystkim w czasach zmian i kryzysu. •

Beata Sekuła

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj