Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi – szkoła otwarta na drugiego człowieka.

0
1762

Kompleksowe przygotowanie studentów KPSS w Czeladzi do wykonywania pracy socjalnej.

Rozmowa z Tomaszem Chorabem, dyrektorem Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi na temat oferty edukacyjnej szkoły, jej tradycji oraz atutach wyróżniających ją wśród innych placówek tego typu.

 

Kogo kształci Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi?

Szkoła kształci pracowników socjalnych, do naszych szeregów zapraszamy osoby, które chcą pracować z ludźmi i na rzecz drugiego człowieka. Naszym celem jest przygotowanie słuchaczy do pracy obejmującej działania pomocowe, wspierające osoby, które znalazły się w sytuacji kryzysu. Mowa tu o wsparciu osób dotkniętych, bezdomnością, bezrobociem, niepełnosprawnością, wszelką niewydolnością społeczną. Krótko mówiąc, w naszym społeczeństwie coraz więcej jest ludzi, którzy nie radzą sobie z codziennością: począwszy od opieki i wychowania dzieci, aktywne poszukiwanie pracy, walka z uzależnieniami, poprzez zwyczajny brak wiary w siebie, w swoje możliwości. A każdy człowiek ma swój potencjał, o którym często nie wie, nie zdaje sobie z niego sprawy – i to właśnie pracownik socjalny powinien mieć przygotowanie do tego, by mądrze i rozsądnie takie osoby wspierać, umacniać. Bo rola pracownika socjalnego to nie tylko pomoc, ale przede wszystkim wzmacnianie, pokazywanie drogi do wyjścia z patowych często sytuacji. Oczywiście musi się to odbywać przy chęci podopiecznego do współpracy. Inaczej podejmowane działania nie przyniosą efektu.

Jaka jest tradycja Kolegium, kiedy powstało i na podstawie jakiej ustawy?

Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi zostało powołane 24 kwietnia 2006 r. Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego Nr II/47/9/2006 i od października tegoż roku rozpoczęło swoją działalność. Organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Śląskiego, od samego początku Kolegium działa na mocy porozumienia z Uniwersytetem Śląskim, a jego siedzibą jest wyremontowany i przystosowany do prowadzonej działalności budynek przy ul. Tuwima 14 a w Czeladzi.

Kolegium posiada bogatą tradycję, opartą na Szkole Policealnej Pracowników Służb Społecznych w Katowicach, która swoją działalność rozpoczęła 1 września 1993 roku na wniosek Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej. W wyniku reformy samorządowej od stycznia 1999 roku Szkoła Policealna Województwa Śląskiego podlegała Urzędowi Marszałkowskiemu.

Proszę opisać mocne strony szkoły.

Nasi absolwenci opuszczając mury naszej szkoły są wyposażeni w wiedzę uzupełnioną o praktykę, by sprostać temu trudnemu wyzwaniu. 3 lata nauki to kilka tysięcy godzin wykładów, ćwiczeń, projektów i praktyk zawodowych z przedmiotów, które są niezbędne do działań w zawodzie pracownika socjalnego. Finał nauki w naszej szkole to zdany egzamin zawodowy i obrona pracy dyplomowej, dzięki czemu nasi absolwenci otrzymują dyplom pracownika socjalnego, dający pełne uprawnienia do pracy w zawodzie. Ponadto podpisane porozumienie o opiece naukowo-dydaktycznej z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach daje naszym słuchaczom możliwość ukończenia także studiów I stopnia na kierunku praca socjalna. Podsumowując: trzy lata nauki i dwa dyplomy: pracownika socjalnego i dyplom studiów licencjackich z pracy socjalnej. A to oznacza otwartą ścieżkę dalszej edukacji i możliwość kontynuacji nauki na studia magisterskich. Nasi absolwenci chętnie korzystają z takiej możliwości, kończąc II stopień studiów nie tylko na kierunku pracy socjalnej, ale także na socjologii, resocjalizacji, pedagogice, naukach o rodzinie. Ta dualność wykształcenia podwyższa ich atrakcyjność na rynku pracy.

Dla nas, jako szkoły istotne jest pełne, kompleksowe przygotowanie naszych słuchaczy do pracy, a to oznacza nie tylko wysoki poziom nauczania, ale także przygotowanie praktyczne, dlatego też nasi absolwenci kończąc szkołę są bogatsi o prawie 500 godzin praktyk. Te zaś odbywają w instytucjach pomocy społecznej lub w instytucjach z nią związanych. Dzięki temu nasi uczniowie kończąc szkołę są wyposażeni w wiedzę teoretyczną, ale popartą praktyką. To stanowi o ich atrakcyjności w ocenie pracodawców. Ponadto realizacja praktyk często jest dla słuchaczy sprawdzianem czy wybór zawodu, którego dokonali jest słuszny. Praktyka pozwala im także na zaprezentowanie siebie, swoich predyspozycji, umiejętności w miejscu odbywania praktyk, co zdarza się – skutkuje propozycją pracy.

Co do przygotowania teoretycznego, a ściślej rzecz ujmując jego poziomu – gwarancją są nasi wykładowcy, spośród których wielu z nich posiada tytuł doktora, czy też doktora habilitowanego. To wysokiej klasy specjaliści z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii, pracy socjalnej, prawa – a są to dla przyszłego pracownika socjalnego przedmioty wiodące w cyklu kształcenia. Nasi wykładowcy są nie tylko pracownikami naukowymi, ale także są aktywni zawodowo w swoich dziedzinach i specjalnościach. Przykładowo pracują z osobami uzależnionymi, bezrobotnymi są trenerami interpersonalnymi, superwizorami itp. Ich doświadczenie zawodowe jest dla naszych studentów źródłem bogatej wiedzy.

W jakim systemie odbywa się tu kształcenie i jakie są wymagania rekrutacyjne wobec kandydatów?

Nasze kolegium kształci pracowników socjalnych na dwóch wydziałach: stacjonarnym i niestacjonarnym. Pierwszy wydział ma zajęcia w tygodniu, drugi w weekendy. Nasza oferta edukacyjna jest skierowana zarówno do ludzi młodych, zaraz po maturze, jak i osób pracujących, którzy mogą poświęcić czas na naukę jedynie w weekendy. Ukończenie kolegium jest równoznaczne ze zdobyciem zawodu pracownika socjalnego, dlatego często trafiają do nas osoby aktywne na rynku pracy, które chcą zdobyć kolejny zawód lub uzupełnić wykształcenie o studia wyższe. Dlaczego tak się dzieje? Odpowiedź jest prosta – nasi absolwenci są chętnie zatrudniani w instytucjach związanych z pomocą społeczną. A to gwarantuje stałe zatrudnienie, w instytucjach państwowych tj.: Ośrodki Pomocy Społecznej, Ośrodki Pomocy Rodzinie, Ośrodki Interwencji Kryzysowej, świetlice środowiskowe, terapeutyczne, domy dziecka, domy opieki społecznej itp.

A kto może zostać słuchaczem KPSS?

Każdy, kto posiada świadectwo dojrzałości. To jest podstawowy warunek i wymóg. Matura jest konieczna, ponieważ dajemy możliwość ukończenia studiów wyższych I stopnia. Poza tym wystarczy złożyć wypełnione podanie w sekretariacie szkoły. Nie ma egzaminów wstępnych. Decyzja o przyjęciu jest poprzedzona konkursem świadectw. Rekrutację zaczynamy zawsze od czerwca, a kończymy w ostatnich dniach września. Po przyjęciu pozostaje już tylko wybór wydziału: czy chcemy uczyć się w systemie dziennym czy zaocznym. Dodam, że mamy doskonałe warunki kształcenia. Budynek szkoły jest wyremontowany, nowoczesny, przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Posiadamy przestronne sale dydaktyczne, aulę, pracownie komputerową z dostępem do internetu i wi-fi, siłownię, doskonale wyposażoną bibliotekę z czytelnią, dzięki czemu nasi słuchacze mają na miejscu dostęp do wszystkich, wymaganych w cyklu nauki pozycji książkowych.

Zarówno wykładowcy, jak i studenci Kolegium angażują się w liczne projekty, w jakie?

Ponadto w czasie trzech lat spędzonych u nas, nasi słuchacze angażują się w realizowane przez nas projekty. A jest ich mnóstwo. Przede wszystkim są to działania na rzecz środowiska lokalnego, ale także wybranych grup społecznych. Przykładowo: piszemy bajki dla dzieci ze środowisk wykluczonych społecznie. Nasi słuchacze poznają grupę dzieci, spotykają się z nimi, wybierają sobie dzieciaka, dla którego piszą bajkę ze specjalną dedykacją. Najmłodsi swoje bajeczki ilustrują, my dzięki sponsorom wydajemy je w postaci książeczek i trafiają one bezpośrednio do dzieci. Ta akcja cieszy się ogromnym zainteresowaniem. W tym roku, z początkiem stycznia otrzymaliśmy honorowy patronat Rzecznika Praw Dziecka nad akcją, który podkreślił, że taka forma wzmacniania wartości własnej dziecka, a tym bardziej dziecka ze środowisk wykluczonych jest bardzo cenna. Organizujemy także cyklicznie dzień dziecka czy zabawy mikołajowe dla najmłodszych i najuboższych z miasta Czeladzi i miast ościennych. Wszystkie te akcje mają charakter charytatywny i nasi słuchacze włączają się w nie w ramach wolontariatu. Organizowaliśmy także Dzień Dawcy Szpiku Kostnego, prowadziliśmy kursy komputerowe dla seniorów, wspomagamy paczkami ubogie rodziny, a w tym semestrze ruszamy z II edycją Konkursu Lider Dobroczynności, który to konkurs ma na celu promowanie postaw wolontaryjnych i działań charytatywnych wśród młodzieży szkól średnich. Jak widać wachlarz naszych działań jest bardzo szeroki – ale o to nam właśnie chodzi. Chcemy wszczepiać naszym słuchaczom potrzebę takich działań, zresztą są oni bardzo chętni do udziału w takich przedsięwzięciach, a często sami je inspirują.

Taka wizja szkoły, szkoły otwartej na drugiego człowieka, promującej postawy na rzecz innych, i kształcącej na wysokim poziomie kadry pomocy społecznej to główny cel wszystkich podejmowanych działań. Mamy nadzieję, że chętnych do wykonywania tego trudnego, ale bardzo szlachetnego zawodu nigdy nie zabraknie, bo właśnie z myślą o nich staramy się podejmować jak najlepiej wyzwanie związane z kształceniem w zawodzie pracownika socjalnego. Czego dowodem są nasze starania w kwestii poszerzenia naszej oferty edukacyjne o specjalizację w zawodzie pracownika socjalnego.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj