Zwolnienie z opłaty koncesyjnej w Katowicach

0
1732

Dzięki działaniom prezydenta Marcina Krupy oraz porozumieniu szefów wszystkich klubów Rady Miasta, jesteśmy w trakcie przygotowania pomocy dla restauratorów z Katowic. Zostaną oni zwolnieni z opłaty koncesyjnej na ten rok. To kolejne wsparcie dla katowickiej branży gastronomicznej.

Dobra wiadomość dla restauratorów. W Katowicach zwolnimy ich z opłaty koncesyjnej za rok 2021. Apelowałem o taką możliwość u Premiera RP i jestem wdzięczny, że Pan Premier pozytywnie się do tej kwestii ustosunkował. Dziękuje też radnemu Jarosławowi Makowskiemu za inicjatywę w procesie wdrożenia rozwiązań w tym zakresie oraz wszystkim szefom wszystkich klubów Rady Miasta za działanie ponad politycznymi podziałami na rzecz naszych mieszkańców. Zdaję sobie sprawę, że restauratorzy są w trudnej sytuacji i dlatego wierzę, że takie działanie będzie dla nich pomocne w tym niełatwym czasie – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Prezydent Marcin Krupa wysłał w styczniu bieżącego roku pismo do Premiera RP. Apelował w nim między innymi o to, aby rady gmin mogły zwolnić przedsiębiorców z konieczności opłat koncesyjnych, ponieważ nie było takiej możliwość prawnej. Ustawa opublikowana w Dzienniku Ustaw nr 159 z 25.01.2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw daje uprawnienie radzie gminy, aby w stosunku do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży – czyli tzw. gastronomia, w drodze uchwały między innymi, zwolnienia z wyżej wymienionych opłat.

Dziś, tj. 28 stycznia, do Przewodniczącego Rady Miasta trafiło pismo szefów klubów katowickiej Rady Miasta w tej sprawie. Radni zajmą się tym tematem na najbliższej sesji Rady Miasta, czyli w czwartek 4 lutego. Co ważne, istniejące przepisy stanowią, że przedsiębiorcy, którzy jeszcze nie dokonali opłat koncesyjnych, są zobowiązani do złożenia oświadczenia o wysokości sprzedaży za rok 2020 oraz wniesienia opłat zgodnie z obowiązującym harmonogramem określonym ustawą o wychowaniu w trzeźwości, bez ewentualnej konieczności ponoszenia dodatkowej opłaty. Wszyscy będą mogli otrzymać zwrot, bez względu czy dokonają wpłaty tylko pierwszej raty, czy zapłacą za cały rok z góry. W przypadku przedsiębiorców rozliczających się ratalnie, nastąpi zwrot w wysokości pierwszej raty – z kolejnych opłat zostaną zwolnieni. Osoby, które zapłacą za cały rok, otrzymają zwrot pełnej kwoty. Więcej informacji będzie można uzyskać dzwoniąc do Wydziału Spraw Obywatelskich na (32) 259 33 62 lub (32) 259 32 79 lub przez Miejski Inkubator Przedsiębiorczości Rawa.Ink – (32) 259 32 77.

Przypomnijmy, że miasto od początku pandemii koronawirusa pomaga przedsiębiorcom z Katowic. Pierwszy Pakiet Przedsiębiorcy składał się z pięciu filarów.

Katowicki Pakiet Przedsiębiorcy 1.0

Pierwszy z filarów dotyczył najemców lokali użytkowych będących własnością Miasta Katowice. W tym przypadku mówimy o grupie 1020 przedsiębiorstw. Firmy, które na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia (z 13 marca 2020 roku) oraz wprowadzenia stanu epidemii (20 marca z nowelizacją z 24 marca 2020 roku) musiały zawiesić działalność, a także te, które zamknęły swoją działalność za względu na brak klientów, zostały zwolnione z opłaty czynszowej na okres obowiązywania tych uregulowań. Po otwarciu firm, w czasie tzw. rozruchu, czyli przez trzy miesiące, przedsiębiorcy zostali zwolnieni z 50% czynszu, a ponadto płatności za wspomniane 3 miesiące – mogli rozłożyć na raty i spłacać przez 6 kolejnych miesięcy. Ponadto wszyscy przedsiębiorcy, którzy nie musieli zamknąć swoich działalności – otrzymali 50% zwolnienia z czynszu na czas obowiązywania obostrzeń. Zwolnienia i karencja były przyznawane na wniosek przedsiębiorców.

Drugi filar Katowickiego Pakietu Przedsiębiorcy objął pomoc dla podmiotów, które dzierżawią od Miasta Katowice. W przypadku, gdy restauratorzy mogli wznowić działalność miasto pomogło poprzez pięćdziesięciokrotną obniżkę opłat za ogródki letnie, które corocznie przyciągają tysiące gości. Opłata spadła do symbolicznego 1 grosza za metr kwadratowy dziennie do końca roku. Z kolei dzierżawy powierzchni lub obiektów handlowych na targowiskach miejskich były traktowane jak czynsze i podlegały zasadom analogicznym do I filaru.

Trzeci filar pomocy dotyczy podatków od nieruchomości i od środków transportu oraz opłat śmieciowych. Przedsiębiorcy, którzy mają zakaz prowadzenia działalności, a także ci, którzy odnotowali spadek obrotów gospodarczych zgodnie z definicją zawartą w ustawie – zostali zwolnieniu z podatku od nieruchomości za okres od kwietnia do czerwca. Zwolnienie było dokonywane wyłącznie na wniosek przedsiębiorcy. Pozostali przedsiębiorcy, którzy odnotowali spadek obrotów, ale nie byli objęci zapisami ustawy, mogli wystąpić o przedłużenie terminu płatności za miesiące kwiecień, maj, czerwiec – nie dłużej niż do 30 września ubiegłego roku. Jeżeli chodzi o podatek od środków transportu przedsiębiorcy, którzy zanotowali znaczący spadek obrotów mieli możliwość jego umorzenia, rozłożenia na raty lub odroczenia terminu wpłaty. Kwestie te były analizowane w indywidualnych wnioskach. Przedsiębiorcy uiszczający opłaty śmieciowe na rzecz MPGK Sp. z o.o. mogli wnioskować o obniżenie o 50% opłat za wywóz i odbiór odpadów na czas obowiązywania przepisów o stanie epidemii lub stanie zagrożenia epidemicznego.

Czwarty filar obejmował utworzenie przez Miasto Katowice we współpracy z Regionalną Izbą Gospodarczą Punktu Doradztwa Kryzysowego, w którym poszkodowani przez epidemię przedsiębiorcy mogli pozyskać pomoc doradczą w zakresie prawa, finansów i gospodarki oraz uzyskać wsparcie psychologów i doradców z branży HR. W pierwszym okresie Miasto sfinansowało pakiety kompleksowego doradztwa kryzysowego dla 150 firm, a eksperci z zakresu prawa i finansów odpowiadali na pytania przedsiębiorców.

Piąty filar stanowiły działania mające doprowadzić do możliwie szybkiego wdrożenia rozwiązań prawno-finansowych w podmiotach niezależnych od władz samorządowych. Prezydent apelował do właścicieli nieruchomości, którzy wynajmują lokale naszym przedsiębiorcom, by w tym trudnych okresie zwolnili ich z czynszów w całości lub w części. W ramach działań piątego filaru prezydent Marcin Krupa wystąpił do Premiera RP z wnioskiem o wprowadzenie kilku zmian ważnych dla przedsiębiorców – m.in. o zwrot podatku VAT dla firm w 14, a nie 60 dni, wydłużenie okresu przyznawanych koncesji na alkohol oraz ważności opłaty za sprzedaż alkoholu o okres obowiązywania ograniczeń epidemicznych. Prezydent zwrócił się także do Stowarzyszeń i firm reprezentujących artystów, jak ZAIKS, STOART, SAWP czy też ZPAV z wnioskiem o zawieszenie pobierania odpłatności za okres obowiązywania ograniczeń epidemicznych.

Katowicki Pakiet Przedsiębiorcy 2.0 i 2.0+

Nowe obostrzenia rządowe związane z walką z koronawirusem w dużej mierze ograniczyły lub wręcz uniemożliwiły prowadzenie działalności w branżach gastronomicznej, zdrowia fizycznego,  parków  rekreacyjnych, obszaru kultury. W związku z tym prezydent Katowic Marcin Krupa podjął decyzję o wdrożeniu Katowickiego Pakietu Przedsiębiorcy 2.0. już w październiku 2020 r. W związku z przedłużeniem tych ograniczeń, zakres pomocy miasta Katowice dla tych przedsiębiorców został przedłużony do końca stycznia 2021 r.

Pierwsze dwa filary Katowickiego Pakietu Przedsiębiorcy 2.0 i 2.0+ adresowane są do przedsiębiorców, którzy są najemcami lub dzierżawcami miejskich lokali i gruntów. Dwa kolejne filary adresowane są już do wszystkich przedsiębiorców z branż gastronomii, zdrowia fizycznego, parków rekreacyjnych oraz z obszaru kultury  i dotyczą podatków od nieruchomości oraz wywozu odpadów.

Pierwszy filar polega na zwolnieniu firm z czynszu najmu w lokalach użytkowych należących do miasta na jeden miesiąc, w którym to okresie, na mocy przepisów, przedsiębiorca ma zakaz prowadzenia działalności gospodarczej. Drugi filar, analogiczny do pierwszego, dotyczy czynszów dzierżawnych  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. W tym przypadku także nastąpi zwolnienie                         z czynszu dzierżawnego za miesiąc listopad i grudzień, w którym to okresie, na mocy przepisów, przedsiębiorca ma zakaz prowadzenia działalności gospodarczej. Trzeci filar oznacza możliwość umorzenia, rozłożenia na raty lub odroczenia terminu wpłaty podatku od nieruchomości na indywidualny wniosek przedsiębiorcy za okres jednego miesiąca, który odnotował znaczący spadek przychodów. Ostatni, czwarty filar, dotyczy 50% obniżki na odbiór odpadów dla przedsiębiorców mających podpisaną umowę z miejską spółką MPGK Sp. z o.o.

Realizacja za miesiące: listopad-grudzień 2020 r.:

  • Zwolnienia z czynszu najmu – 99 wniosków – 457 302,15 zł
  • Zwolnienia z czynszu dzierżawnego – 32 wnioski – 36 155,72 zł
  • 50% obniżki na odbiór odpadów – 71 wniosków – 36 000,00 zł

Razem: 202 wnioski na łączną kwotę 529 457,97 zł

Ponadto w dniu 25.01.2021 r. uchwalona została uchwała nr XXX/654/2021 Rady Miasta Katowice zgodnie z którą, przedłuża się do dnia 30 listopada  2021 roku terminy płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w  styczniu, lutym, marcu, kwietniu, maju i czerwcu 2021 roku przedsiębiorcom, których dotyczy bezpośredni zakaz prowadzenia działalności, związany ze skutkami epidemii COVID-19 wynikający z rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

WIOSENNE PAKIETY OSŁONOWE KPP

Wiosną tego roku decyzją prezydenta Marcina Krupy, przy współpracy z radnymi wszystkich klubów Rady Miasta Katowice zostały wdrożone trzy pakiety osłonowe adresowane do przedsiębiorców, podmiotów sektora NGO i ludzi świata kultury.

Co ważne, prawie wszyscy uprawnienie zdecydowali się skorzystać z zapisów Katowickiego Pakietu Przedsiębiorcy 1.0. 100% zwolnienie z opłat czynszu najmu objęło 573 podmiotów, a 50% bonifikata dotyczyła 676 podmiotów. Łączna suma wspomnianych bonifikat wyniosła  5,7  mln zł. Dodatkowo bonifikaty związane z dzierżawami objęły 85 podmiotów na łączną sumę ponad 275 tys. zł.  Z kolei 458 podmiotów otrzymało 50% bonifikatę za koszty wywozu śmieci – na łączną sumę ponad 186 tys. zł. Natomiast z zwolnień z podatku od nieruchomości i przedłużenia terminów płatności z podatku od nieruchomości skorzystało 108 podmiotów na łączna kwotę ponad 4,5 mln zł.  Reasumując w ramach realizacji Katowickiego Pakietu Przedsiębiorcy Miasto udzieliło ponad 2000 uprawnionym przedsiębiorcom ulg i bonifikat w wysokości prawie 11 mln zł.

Dodatkowo, dzięki współpracy z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach utworzony został Punkt Doradztwa Kryzysowego przy Centrum Wsparcia MSP, dzięki któremu pomoc znalazło już  ponad  150  firm z Katowic. W Punkcie przedsiębiorcy otrzymują kompleksową pomoc prawną, kadrową, marketingową, psychologiczną i finansową. Znacząca część korzystała z doradztwa ubiegając się o subwencję w ramach tarczy antykryzysowej PFR czy przeprowadzając restrukturyzację swoich biznesów. Działalność Punktu jest kontynuowana i mogą z jego usług skorzystać katowiccy przedsiębiorcy.

Ponadto Powiatowy Urząd Pracy, w ramach Tarczy Antykryzysowej, wypłacił ponad 141 mln zł.

materiał prasowy Urzędu Miasta Katowice

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj